Pośród wielu podobnych krajów zglobalizowanych, Zjednoczone Królestwo jest publiczno-prywatnym partnerstwem między rządem, instytucjami finansowymi, międzynarodowymi korporacjami, globalnymi ośrodkami analitycznymi i dobrze finansowanymi organizacjami trzeciego sektora, takimi jak tak zwane organizacje pozarządowe (NGO) i duże międzynarodowe organizacje charytatywne. Dzięki pokręconej strukturze bezpośredniego finansowania, przyznawania grantów i filantropii, państwo brytyjskie jest spójną zglobalizowaną organizacją, która współpracuje z wybranymi naukowcami, instytucjami naukowymi i mediami głównego nurtu (MSM), aby rozwijać ściśle kontrolowaną, z góry określoną narrację. Ten zaprojektowany konsensus służy interesom i globalnym ambicjom niewielkiej grupy przebogatych ludzi.

Ta grupa pasożytów, często mylnie nazywana „elitą”, wykorzystuje całą ludzkość dla własnego zysku oraz dla umocnienia i wzmocnienia swojej władzy. Kontrolują podaż pieniądza i globalny dług, który jest ich długiem. Istoty ludzkie są zmuszane do płacenia podatków, które poprzez zamówienia rządowe są kierowane bezpośrednio do prywatnych korporacji, których są właścicielami. Wojna, bezpieczeństwo, projekty infrastrukturalne, edukacja i opieka zdrowotna przynoszą zyski i są wykorzystywane przez klasę pasożytów do inżynierii społecznej.

Na całym świecie finansują wszystkie partie polityczne, z każdą realną szansą na zdobycie władzy, są właścicielami Mediów Głównego Nurtu i wydają miliardy na lobbing decydentów. Poprzez think-tanki i działania „niezależnych” działaczy politycznych, takich jak FPAction Network, bezpośrednio finansują kampanie polityczne w zamian za lojalność polityka wobec nich, a nie wobec elektoratu. Dzięki zwolnionym z podatku fundacjom udzielającym dotacji, takim jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów (BMGF), kontrolują ortodoksję naukową, medyczną i akademicką.

Ta globalna sieć oligarchów zbliża się do ostatnich etapów od dawna realizowanego planu budowy jednego globalnego systemu zarządzania. Często nazywany Nowym Porządkiem Świata (NWO), jest to współpraca między ponadnarodowymi organizacjami politycznymi, takimi jak ONZ i Unia Europejska, kontrolowanymi organami naukowymi, takimi jak Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Światowa Organizacja Zdrowia. (WHO), globalne instytucje finansowe, w tym Bank Światowy, MFW, EBC i Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), globalne organizacje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), organizacje pozarządowe, takie jak World Wildlife Fund (WWF) i think tanki zajmujące się kształtowaniem polityki takie jak Rada Stosunków Zagranicznych (CFR), Klub Rzymski i Komisja Trójstronna.

Państwo brytyjskie jest jedną z najważniejszych macek powstającego globalnego systemu zarządzania. Wykorzystało ono kryzys COVID19, aby stworzyć warunki dla nowego globalnego modelu gospodarczego i politycznego. Chociaż COVID19 wydaje się być paskudnym szczepem powszechnego koronawirusa, w części 2 omówimy, w jaki sposób państwo brytyjskie stworzyło fałszywą narrację o tej chorobie, aby wspierać interesy swoich globalistów i oligarchów. Zarządzanie reakcją na pandemię jest jedynie zwodniczym usprawiedliwieniem planowanej przebudowy społeczeństwa.

We współpracy z Johns Hopkins Center for Health Security, BMGF, Światowe Forum Ekonomiczne WEF, są głównymi architektami wydarzenia 201, które szczegółowo nakreśliło globalną blokadę i reakcję mediów na globalną pandemię koronawirusa. Wydarzenie 201 zostało zorganizowane zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem globalnej pandemii koronawirusa. Zarówno blokada rządu, jak i reakcja MSM przebiegły dokładnie tak, jak przewidywali.

Stwierdzenie, że to tylko zbieg okoliczności i nie jest warte dalszej analizy, jest nie do przyjęcia. Obszerna i szczegółowa platforma działania WEF dotycząca COVID 19 została uruchomiona 12 marca 2020 r. dzień po ogłoszeniu przez WHO globalnej pandemii COVID 19.

Ze słów samych członków WEF jasno wynika, że ​​postrzegają COVID 19 jako fantastyczną okazję. Stwierdzają:

„Kryzys Covid-19 oraz polityczne, gospodarcze i społeczne zakłócenia, które spowodował, zasadniczo zmieniają tradycyjny kontekst podejmowania decyzji (…).Wchodząc w unikalne okno możliwości do kształtowania ożywienia, inicjatywa ta zapewni możliwość pomocy informowania wszystkich, którzy określają przyszły stan globalnych stosunków, kierunki gospodarek narodowych, priorytety społeczeństw, charakter modeli biznesowych i zarządzanie globalnymi dobrami.”

Jest to propozycja globalnego zarządzania, która zastępuje suwerenność narodową. To takie proste. Godne uwagi jest to, że wciąż jest tak wielu, którzy oskarżają każdego, kto wskazuje na ten wieloletni plan Nowego Porządku Świata, będący obszernie udokumentowany i omawiany przez przywódców politycznych od pokoleń, o bycie tak zwanymi teoretykami spiskowymi. Można się zastanawiać, czy ci ludzie potrafią czytać.

Odnosząc się do możliwości COVID19, jeden z założycieli i obecny prezes wykonawczy WEF Klaus Schwab napisał niedawno:

„Gwałtowne spowolnienie gospodarcze już się rozpoczęło i możemy stanąć w obliczu najgorszej depresji od lat trzydziestych XX wieku. Ale chociaż ten wynik jest prawdopodobny, nie jest nieunikniony. Aby osiągnąć lepsze wyniki, świat musi działać wspólnie i szybko, aby odnowić wszystkie aspekty naszych społeczeństw i gospodarek, od edukacji po umowy społeczne i warunki pracy. Każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, musi w nim uczestniczyć, a każda branża, od ropy i gazu po technologię, musi zostać przekształcona. Krótko mówiąc, potrzebujemy „wielkiego resetu” kapitalizmu ”.

Kapitalizm wymaga zresetowania, ponieważ model kapitalizmu oparty na zamkniętej grupie, od wieków będący obsługiwany przez światową klasę pasożytów, osiągnął granice wzrostu. Dlatego muszą oni stworzyć nowy paradygmat ekonomiczny (Wielki Reset) zarówno w celu dalszej centralizacji i konsolidacji swojej władzy, jak i naprawy upadającego modelu biznesowego.

Po upadku bankowości w 2008 r., kiedy ludzie byli zmuszeni cierpieć z powodu zaciskania pasa w celu ratowania banków poprzez wysoce selektywny kumoterski socjalizm czyli wielkie bezzwrotne transze pieniędzy, klasa pasożytów po prostu zwiększała zadłużenie. W III Bazylejskiej Umowie Kapitałowej, rzekomo mającej na celu powstrzymanie dzikich, rynkowych spekulacji dokonywanych przez banki, a które to spowodowały upadek Światowej gospodarki, skutecznie zmniejszyły wymogi płynności (rezerwy kapitałowej) dla banków, pozwalając im pożyczać jeszcze więcej.

Ten proces pozwalający bankom na tworzenie waluty FIAT z niczego, nieuchronnie doprowadził do globalnego zadłużenia w wysokości około 260 bilionów dolarów, czyli ponad trzy razy więcej niż PKB planety. To jednak małe piwo w porównaniu ze skalą rynku instrumentów pochodnych produktów finansowych. Szacuje się, że wynosi od 600 bilionów dolarów do ponad 1 biliarda dolarów. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest to tylko nominalna kwota długu związanego z instrumentami pochodnymi, faktem jest, że jest to całość długu. W sumie ich produktywność na Ziemi nie jest wystarczająca do obsługi odsetek od tych długów, nie mówiąc już o ich spłacie. Ostatecznie jest to dług wobec oligarchów, którzy kontrolują światowy system banków centralnych. Jest to system Myszki Miki, który pozwala monopolistom przejmować aktywa za pomocą własnych śmiesznych pieniędzy.

Chociaż moc tworzenia wszystkich walut FIAT, z niczego poza tworzeniem długu, zapewniła im ogromną kontrolę gospodarczą i polityczną, rok 2008 pokazał, że ich oszustwa lichwiarskie mogą się załamać. Stąd Wielki Reset. Reagowanie na pandemię czy ratowanie życia nie ma z tym nic wspólnego.

Proces transformacji, określony przez WEF jako Wielki Reset, opiera się na celach zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie ONZ 2030. Oparty na eugenicznej ideologii pokoleniowej oligarchów NWO, nowy globalny system zarządzania będzie technokracją.

Podczas gdy technokracja, czyli rządy technokratów mianowanych lub wybieranych ze względu na ich szczególną wiedzę, może wydawać się pociągające dla niektórych, proponowany model opiera się na zniszczeniu państw narodowych, które ma zostać zastąpione odległym, globalnym porządkiem technokratycznym, który służy jedynie interesom założycieli oligarchów i finansów. Ten technokratyczny system został nakreślony w 1974 roku przez byłego ambasadora USA Richarda N. Gardnera, członka CFR i Komisji Trójstronnej, w artykule The Hard Road To World Order:

„Nigdy nie było tak powszechnego uznania przez światowe intelektualne przywództwo, konieczności współpracy i planowania na prawdziwie globalnych podstawach. Nigdy nie było tak niezwykłego wzrostu w konstruktywnym potencjale ponadnarodowych prywatnych organizacji – nie tylko międzynarodowych korporacji, ale wszelkiego rodzaju międzynarodowych stowarzyszeń, w których podobnie myślące osoby na całym świecie wplatają efektywne wzorce globalnych działań (…)

Nadzieja na dającą się przewidzieć przyszłość nie polega na stworzeniu kilku ambitnych centralnych instytucji powszechnego członkostwa i jurysdykcji ogólnej (…), Ale raczej w (…) wynalezieniu lub dostosowaniu instytucji ograniczonej jurysdykcji i wybranych członków do rozwiązywania konkretnych problemów w danej sprawie – na zasadzie podstawowej (…) zapewnienie metod zmiany prawa i jego egzekwowania w miarę jego zmian, oraz rozwijanie postrzegania wspólnych interesów… Krótko mówiąc, „dom światowego porządku ” będzie musiał być budowany raczej oddolnie niż odgórnie … ale koniec osaczania narodowej suwerenności, niszcząc ją kawałek po kawałku, przyniesie znacznie więcej niż staromodny frontalny atak. ”

Instytucje ograniczonej jurysdykcji, takie jak IPCC i WHO już działają, kierując polityką krajowych rządów na całym świecie. W Wielkiej Brytanii rolą państwa brytyjskiego jest wprowadzenie obowiązkowych zmian politycznych w celu podważenia suwerenności narodowej i stworzenia technokracji globalnego zarządzania. Wszystkie globalne państwa są zasadniczo niekonstytucyjne i zdradzieckie. Wspólny interes, określony przez klasę technokratów na rozkaz ich korporacyjnych oligarchów, którzy im płacą, obecnie zastępuje wolność i prawa jednostki. Człowiek staje się czymś więcej niż jednostką, którą należy zarządzać, kierować i w razie potrzeby, usuwać. Prawa człowieka są całkowicie ignorowane w dążeniu do wspólnego interesu.

Globalny kryzys COVID19 jest katalizującym wydarzeniem, które zostało niewłaściwie wykorzystane do doprowadzenia do Wielkiego Resetu. Aby przekonać ludzi do wykonania ich rozkazów, państwo brytyjskie wpedziło ludność w stan strachu. Państwa na całym świecie praktykowały inżynierię społeczną przy użyciu oszustwa, głosząc niekwestionowaną wiarę w iluzoryczną formę nauki (scjentyzm), modyfikację zachowania, niezgodne z prawem regulacje i propagandę. Użyli swoich posłusznych mediów MSM, aby przekonać swoich ludzi, że zagrożenie COVID19 jest znacznie większe niż w rzeczywistości.

części 2 skupimy się na oszustwie państwa brytyjskiego. Jednak to samo można powiedzieć o wszystkich innych globalnych państwach, które podobnie zareagowały na rzekomą pandemię. COVID19 został wykorzystany w celu zastąpienia naszych niezbywalnych praw człowieka wymuszonym obowiązkiem przestrzegania nakazów zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne stało się bioasekuracją i nie ma już czegoś takiego jak zdrowy człowiek. Wszyscy ludzie są teraz zagrożeniem biologicznym, a zagrożenia biologiczne muszą być kontrolowane lub usuwane ze społeczeństwa dla wspólnego dobra.

Ponieważ Brytyjczycy żyją w nieuzasadnionym strachu, państwo brytyjskie było w stanie wprowadzić drakońskie antydemokratyczne (całkiem dosłownie) ustawodawstwo. W innych okolicznościach byłoby to niemożliwe bez znaczącego buntu. Terroryzowanie opinii publicznej było niezbędne, aby przekonać ich do wniosku, że ​​państwo musiało usunąć wszystkie ich prawa i wolności, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Początkowo oszukując opinię publiczną, że „środki nadzwyczajne” będą tymczasowe, następnie wykorzystano dalsze modyfikacje zachowania, aby zmusić ludzi do przestrzegania wydłużającej się listy totalitarnych regulacji. Celem było skłonienie ludzi do biernego zaakceptowania dyktatury państwa nadzorującego, przemianowanego na „nową normalność”. Jak dotąd wydaje się, że większość ludzi była wystarczająco przestraszona, aby potulnie zaakceptować swoje zniewolenie.

W okresie przejścia w Wielki Reset, twarzą globalnego projektu był Bill Gates. Jednak podczas gdy Gates wykorzystał swoje bogactwo, aby przejąć kontrolę nad globalną polityką zdrowia publicznego, jest tylko obecnym liderem Światowego Porządku 2.0. To właśnie możliwości technologiczne, jakie stwarza IV Rewolucja Przemysłowa, wykorzystują architekci światowego porządku.

Na przykład, chociaż nie ma na to dowodów, że COVID19 można rozprzestrzeniać za pomocą gotówki, MSM wielokrotnie przedstawiały ten pomysł. To nie jest niespodzianka. BBC należą do wielu organizacji medialnych, które są bezpośrednio finansowane przez BMGF.

Programy pilotażowe, takie jak wspierany przez BMGF West African Wellness Pass, są już w toku. Łącząc identyfikację biometryczną, na wzór ID 2020 finansowanego przez BMGF, Rockefellera i wspieranego przez ONZ, z bezgotówkowymi systemami płatności, gdzie wszystkie transakcje będzie można kontrolować centralnie w szybko zbliżającym się społeczeństwie bezgotówkowym.

Kiedy Twoja tożsamość biometryczna będzie obejmować status odporności w związku z zaaplikowanymi szczepieniami, nie będzie konieczności ustanawiania przepisów zmuszających do „obowiązkowych” szczepień. W ten sposób unika się wszelkich spornych debat publicznych. Dopóki w pełni wykonujesz polecenia, będziesz mieć kontrolowany dostęp do działalności społecznej i gospodarczej. Systemy takie jak paszport immunologiczny i świadectwa szczepień, będą wykorzystywane do kontrolowania swobody przemieszczania się, prawa do pracy oraz dostępu do usług i społeczności. Jak opisał rzecznik światowego porządku Bill Gates:

„W końcu będziemy mieć kilka cyfrowych certyfikatów, które pokażą kto wyzdrowiał lub był ostatnio testowany a kiedy będzie dostępna szczepionka – kto ją otrzymał”.

Chociaż szczepionki mogą być nie obowiązkowe, realie nie będziesz w stanie uczestniczyć w życiu społecznym, znaleźć zatrudnienia, prowadzić działalności gospodarczej ani otrzymywać świadczeń bez odpowiedniej szczepionki lub statusu odporności. BMGF zainwestowało już ponad 21 milionów dolarów w projekt MIT, aby stworzyć mikroigłowy system dostarczania szczepionki, który wstrzykuje pod skórę biorcy reaktywny czip, który może być następnie zeskanowany przez czytnik. Ten wzór będzie działał jak nieusuwalny tatuaż z kodem kreskowym, umożliwiając globalnym władzom monitorowanie i kontrolowanie Twojego miejsca pobytu i zachowania.

Nowa Zelandia już zdecydowała się na usuwanie ludzi z ich domów i umieszczeniu ich w obiektach kwarantanny (ośrodkach zatrzymań kontrolowanych przez wojsko). Przy szacunkowej populacji wynoszącej 5 milionów i zaledwie 22 domniemanych zgonach z powodu COVID19 w całym kraju (ryzyko śmiertelności wśród populacji na poziomie 0,0004%) i braku zgonów przez prawie trzy miesiące. Oczywiście środki te nie stanowią odpowiedzi na żadne rzeczywiste zagrożenie od COVID19.

Pełna kontrola nad testowaniem i przypisywaniem statusu choroby daje bezpieczeństwa biologicznego, daje państwu prawo do potencjalnego usuwania i zatrzymywania swoich politycznych wrogów i dysydentów bez żadnego procesu. Osoby, którym nakazano egzekwowanie bioasekuracji w „nowej normalności”, mają dokładnie taki sam stopień autorytarnej władzy, jak miało to miejsce w instytucjach takich jak Gestapo i Stasi. Czy historia kiedykolwiek czegoś nas uczy?

Ta polityka kwarantanny w Nowej Zelandii ma na celu utrzymanie poziomu strachu i przyzwyczajenia ludności do dyktatury. Wydaje się również, że jest to prowokacja, która może zachęcić do powstania i buntu. Z monopolem na przemoc i użycie siły, gwałtowne powstania niezmiennie przynoszą korzyść autorytarnemu państwu. Pozwala im domagać się społecznego przyzwolenia dla jeszcze bardziej uciążliwego „rozprawienia się z opornymi”.

Jak dotąd globalna reakcja na COVID19 niewiele odbiega od sugerowanego przez Rockefellera scenariusza Lockstep w raporcie Scenarios for the Future of Technology and International Development z 2010 roku. Podobnie jak Wydarzenie 201, jest to kolejny przykład dość niezwykłej umiejętności przewidywania przyszłości przez ludzi, którzy tworzą globalną politykę zarządzania. Potrafią nie tylko przewidzieć z niemal perfekcyjnymi szczegółami to co zostanie odkryte przez media i następnie nam przekazane, ale także samą naturę zdarzenia.

Usunięcie „zarażonych” z ich domów i osadzenie ich w ośrodkach detencyjnych odzwierciedla polityczną sugestię dr Michaela Ryana z WHO. Chociaż Nowa Zelandia jest pierwszym nominalnie demokratycznym krajem, który napadał na domy rodzinne i siłą usuwał ludzi, z pewnością nie będzie ostatnim. Państwo brytyjskie przyznało sobie już do tego uprawnienia w przepisach dotyczących ochrony zdrowia (koronawirusa) z 2020 r. Światowa działalność gospodarcza będzie zarządzana przez państwa bezpieczeństwa biologicznego i oparta na celach zrównoważonego rozwoju. Ta nowa, centralnie planowana, globalna gospodarka będzie ograniczona tylko do uprawnionych przedsiębiorstw.

Przed odejściem ze stanowiska gubernatora Banku Anglii, w ślad za Wielkim Resetem Mark Carney ostrzegł, że firmy, które nie przestrzegają właściwej polityki zrównoważonego rozwoju, „bez wątpienia zbankrutują”. Innymi słowy, linie kredytowe, bez których biznes nie może mieć nadziei na funkcjonowanie, będą ograniczone tylko do tych, którzy przyjmą zatwierdzoną politykę.

Ta nowa gospodarka będzie miała bardzo ograniczone zatrudnienie. Następca Carneya, Andrew Bailey stwierdził już, że ważne byłoby, aby nie zatrzymywać ludzi na „nieproduktywnych miejscach pracy” i że utrata miejsc pracy w wyniku kryzysu COVID19 była nieunikniona. Nie byłyby one nieuniknione, gdyby globalistyczne państwo takie jak Wielka Brytania, nie zareagowało na kryzys, wyłączając produktywną gospodarkę świata.

Niedorzeczna opinia bankierów i starannie wybranych ekonomistów, że Wielka Brytania po prostu odbije się od bezprecedensowego 20-procentowego spadku PKB, jest absurdem. Przy oficjalnym bezrobociu w Wielkiej Brytanii wynoszącym 2,7 miliona, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w ciągu jednego roku, liczby te to zaledwie wierzchołek bardzo dużej, zbliżającej się góry lodowej.

Szacuje się, że obecnie zwolnionych jest kolejne 7,8 mln brytyjskich pracowników. Ten program ma się zakończyć za kilka miesięcy. Firma konsultingowa McKinsey & Company szacuje, że 7,6 mln miejsc pracy w Wielkiej Brytanii jest zagrożonych. Jak zawsze wpłynie to nieproporcjonalnie na osoby najmniej zarabiające, a analiza sugeruje, że ponad 50% osób zagrożonych bezrobociem ma już pracę za mniej niż 10 funtów za godzinę. To są nieproduktywne zawody i źródła utrzymania, których Bailey chce się pozbyć. Wydaje się, że oszałamiające poziomy bezrobocia w całej Europie i obu Amerykach są nie do uniknięcia. Przewidywanie co najmniej 6 milionów osób długotrwale bezrobotnych w Wielkiej Brytanii nie jest nierozsądne. Zgodnie z tym samym schematem, który jest wspólny dla wielu krajów rozwiniętych, społeczne, gospodarcze i zdrowotne skutki tego są nie do przewidzenia.

Wielu od dawna ostrzega, że ​​żniwo poniesione przez Lockdown będący odpowiedzią na rzekomą pandemię COVID19, będzie znacznie gorsze niż sama choroba. Ta okropna perspektywa staje się coraz bardziej widoczna. Nie ma powodu, aby wierzyć oficjalnym brytyjskim statystykom COVID19, o czym będziemy mówić w części 2. Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że ponad 41000 osób zmarło w bezpośrednim wyniku COVID19, ta smutna strata będzie prawdopodobnie stosunkowo bez znaczenia w porównaniu z utratą życia wynikającą bezpośrednio z polityki Lockdown Stanów Zjednoczonych.

Ważne jest, aby uznać, że globalna reakcja na blokadę była politycznym wyborem dokonanym w celu stworzenia warunków ekonomicznych dla Wielkiego Resetu. Nie było to nieuniknione i nie ma dowodów na to, że blokady mają wpływ na spadek śmiertelności z powodu COVID19. Korea Południowa, Japonia i Szwecja nie nałożyły pełnej blokady i wszystkie mają lepsze wyniki w zakresie COVID19 niż Wielka Brytania.

Badania przeprowadzone przez Departament Zdrowia Wielkiej Brytanii, Biuro Statystyk Narodowych (ONS), Departament Aktuariuszy rządu i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii szacują, że 200 000 osób może umrzeć w wyniku zmiany organizacji Narodowej Służby Zdrowia NHS, mającej na celu leczenie głównie COVID19 i niewiele więcej, oraz z ekonomicznych skutków polityki Lockdown. Niestety, ten „najgorszy scenariusz” wydaje się być zgodny.

Przykładem śmiesznego „scjentyzmu” używanego do terroryzowania ludności, jest opublikowane w kwietniu badanie na Uniwersytecie w Glasgow, szacujące średnią liczbę lat utraconego życia (YLL) dla osób, które rzekomo zmarły z powodu COVID19. Mówienie, że były to rzekome zgony, nie oznacza, że nikt nie umarł z powodu COVID19, a jedynie pokazuje, że tak naprawdę nie wiemy ile osób zmarło na COVID19. Niemniej jednak stosując tą dość dziwaczną metodologię, naukowcom z Glasgow udało się obliczyć, że mediana YYL spowodowana COVID19 wynosiła 13 lat dla mężczyzn i 11 lat dla kobiet. To badanie zostało oparte na analizie wybuchu epidemii we Włoszech, ale zostało cytowane przez MSM z Wielkiej Brytanii, aby przestraszyć Brytyjczyków. Ponad 59% domniemanych zmarłych na COVID 19 we Włoszech miało ponad 80 lat.

Obecna oczekiwana średnia długość życia w Wielkiej Brytanii wynosi 80 lat dla mężczyzn i 83 lata dla kobiet. Prawie 60% osób, które zmarły z powodu COVID19 w Wielkiej Brytanii, miało ponad 80 lat, a 20% – ponad 90 lat. Analiza z National Records of Scotland (NRS) pokazuje, że średni wiek zgonu, przypuszczalnie z powodu COVID19, wynosił 81 dla mężczyzn i 85 dla kobiet. Statystycznie nie do odróżnienia od całkiem normalnej śmiertelności.

Naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow są finansowani przez Wellcome Trust, która jest zwolnioną z podatku fundacją filantropijną międzynarodowego giganta farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Uniwersytet w Glasgow jest również stypendystą COVID19 Therapeutics Accelerator ustanowionego przez Wellcome Trust, Mastercard i BMGF.

Wellcome Trust i BMGF chcą, aby świat został zaszczepiony ich eksperymentalnymi szczepionkami COVID19. Pomimo faktu, że od dziesięcioleci prób nie udało się wyprodukować skutecznej szczepionki przeciwko SARS, a nawet jakiemukolwiek szczepowi koronawirusa, i że zwykle opracowanie szczepionki trwa co najmniej 10 lat, GSK i BMGF należą do tych, którzy z pozornie niewytłumaczalnych powodów są przekonani, że mogą wyprodukować skuteczną szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 w ciągu kilku miesięcy.

Oczywiście w sercu fałszywych twierdzeń Uniwersytetu w Glasgow na temat YLL istnieje ogromny konflikt interesów finansowych. Zwrócenie uwagi na ten fakt czyni z ciebie teoretyka spiskowego. Choć zignorowanie tego wymaga albo znacznego stopnia naiwności, albo świadomego zamiaru oszukania.

W latach 2014–2016 deprywacja ekonomiczna i społeczna w Anglii konsekwentnie odpowiadała za naprawdę niepokojący średni spadek średniej długości życia (YLL) o 9,3 roku dla mężczyzn, a do 2016 r. skrócił życie kobiet o 7,3 roku. Dewastacja gospodarcza, która zostanie spowodowana przez całkowicie niepotrzebną politykę Lockdownu państwa brytyjskiego i innych krajów, mierzoną w YLL, przyćmi te lata stracone przez COVID19. Jest to cena, jaką wszyscy zapłacimy za determinację klasy pasożytów, by doprowadzić do Wielkiego Resetu, zmienić światową gospodarkę i społeczeństwo na centralnie planowane i całkowicie przez nich kontrolowane. Obecnie wydają miliardy na całym świecie na propagandę, aby przekonać nas do zaakceptowania ich „nowej normalości”.

Potrzebują naszej zgody, jeśli ich plany mają się powieść. Oznacza to, że aby ich powstrzymać wystarczy, że odmówimy wykonania tego. Chociaż pokojowy protest jest ważnym, jednoczącym prawem, ostatecznie to, co robimy każdego dnia, będzie miało znaczenie. W Wielkiej Brytanii i innych miejscach narasta paskudny faszystowski autorytaryzm. Jednak wszystko, co musimy zrobić, aby go pokonać, to masowo odmawiać wykonywania jego poleceń.

Niestety, Brytania jest jednym z tych, którzy rzucają wszystko aby przekonać nas, byśmy uwierzyli w ich śmieszną, naukowo nieudowodnioną propagandową narrację COVID19. Musimy tylko udać się do lokalnego supermarketu i zobaczyć bezimienną większość w kagańcu, aby wiedzieć, że oszustwo działa.

Stoimy przed egzystencjalnym wyborem. Możemy albo porzucić wszelkie dziecinne przekonania, że żyjemy w wolnym i otwartym społeczeństwie demokratycznym, które ceni sobie wolność i wielość opinii, i zaakceptować faszystowskie rządy globalnego pasożyta technokratycznego, albo możemy wykazać się świadomym oporem i odmówić współpracy z państwem wobec narzuconych, absurdalnych przepisów.

W części 2 omówimy mechanizm oszustwa państwa brytyjskiego. Chociaż zasady Lockdownu mają swoje korzenie na poziomie globalnym, patrząc na to w jaki sposób państwo brytyjskie je wdrożyło oraz oszustwa jakich użyło aby przekonać opinię publiczną do ich zaakceptowania, można ujawnić prawdziwą naturę oszustwa.

IAIN

Tłumaczenie MrEnigmatis


Artykuł znajduje się na stronie https://in-this-together.com/covid-19-scamdemic-part-1/